diumenge, 24 de gener del 2010

MODEL DE MOCIÓ DE SUPORT A LA CONSULTA

..., amb DNI... i que actuo en representació de la Comissió ciutadana promotora de la consulta per a la independència de Catalunya “L’Aleixar, decideix” i de les entitats Colla Gegantera de l’Aleixar, Bastoners de l’Aleixar, Torre Regina i Coordinadora Cultural Casal Josep Guardiola de l’Aleixar, amb domicili social al c. Pont de l’Abadia, 3 de l’Aleixar,

EXPOSO:

1.Que les entitats esmentades actuen, alhora, en representació de les persones físiques i jurídiques que s’han adherit a la Comissió ciutadana promotora de la consulta per a la independència de Catalunya “L’Aleixar, decideix”.

2.Que en la reunió portada a terme per la Comissió ciutadana el dia 23 de gener de 2010, les persones assistents van acordar presentar una sol·licitud a la Casa de la Vila de l’Aleixar, perquè el ple municipal aprovi una moció de suport per a l’organització i realització d’una consulta popular per a la independència a l’Aleixar.

3.Així mateix, en la reunió esmentada, els assistents van acordar que ... fos la persona encarregada de la sol·licitud a la Casa de la Vila.

Per això,

SOL·LICITO:

Que accepteu aquest escrit i, consegüentment, que el ple de l’Ajuntament, al més aviat possible, aprovi una moció de suport per a l’organització i realització d’una consulta popular per a la independència a l’Aleixar.


L’Aleixar, 25 de gener de 2010

CRIDA A LA SOCIETAT ALEIXARENCA:

La Consulta sobre la Independència que, fins avui, s’ha organitzat a uns cent-setanta municipis de Catalunya (entre ells, Maspujols, Almoster i Montbrió) i que durant el 2010 està previst que se celebri a molts d’altres, té per objectiu demostrar al poble català i a tots els pobles del món que estem preparats per afrontar l’exercici del dret a l’autodeterminació. L’Aleixar, juntament amb pobles veïns com Vilaplana i Alforja, celebrarà la consulta el proper 28 de febrer de 2010.

Es tracta sobretot, i no és un eufemisme, d’anar a favor nostre com a poble més que d’anar en contra d’altres i de demostrar-nos que som capaços de participar cívicament en un procés democràtic propi perquè és el nostre i és el que ens importa més. D’emprar festivament i cívica l’eina que ens aferma com a persones: la paraula, i l’instrument que ens permet ser com a poble: la democràcia.

La Consulta sobre la independència permet votar lliurement: “Sí’, ‘No’ o ‘En blanc’ i dóna la possibilitat de conèixer l’opinió real de la ciutadania sobre aquesta qüestió tan rellevant per al nostre país. Malgrat que el seu resultat no sigui vinculant, és una consulta legal que surt de la iniciativa popular i que compleix amb un protocol que assegura la fiabilitat i la seguretat que necessita qualsevol procés democràtic, alhora que pot ser avaluat i homologat per observadors internacionals.

Seguir aquest camí ens hi a dut el convenciment que l’Aleixar és un poble que, de sempre, ha tingut l’estima i la defensa de la identitat catalana en un dels llocs més elevats de la seva escala de valors. Tots sabem que sempre que en democràcia els aleixarencs hem estat cridats a les urnes, l’òpció majoritària ha estat la nacionalista sigui del signe que sigui. I tots també sabem que la defensa de Catalunya, a l’Aleixar sempre s’ha fet sense estridències, ni exageracions, ni protagonismes i de la manera més natural del món que en definitiva és la que atorga coherència i normalitat a les relacions entre les persones i els pobles

Per aquest motiu, ens hem constituït en Comissió ciutadana promotora de la consulta amb el nom de “L’Aleixar, decideix” i us proposem que doneu suport a la nostra iniciativa.

Si us hi adheriu, retorneu aquest document a la persona que us l’ha lliurat o a qualsevol membre de “L’Aleixar, decideix”. Altrament, ens podeu comunicar l’adhesió mitjançant el correu aleixardecideix@tinet.cat o al blog: aleixardecideix.blogspot.com

Les persones sotasignades donem suport a “L’Aleixar, decideix” perquè organitzi la consulta:

Noms i cognoms: Signatures:

1.

2.

dimarts, 12 de gener del 2010

CRIDA A LA SOCIETAT ALEIXARENCA: ENTITATS I VILATANS

La Consulta sobre la Independència que, fins avui, s’ha organitzat a uns cent-setanta municipis de Catalunya i que durant el 2010 està previst que se celebri a molts d’altres, té per objectiu demostrar al poble català i a tots els pobles del món que estem preparats per afrontar l’exercici del dret a l’autodeterminació i la independència política. I això, malgrat obstacles i impediments que, com és lògic des de la seva posició, posa l’Estat espanyol.

Es tracta sobretot, i no és un eufemisme, d’anar a favor nostre com a poble més que d’anar en contra d’altres. Es tracta de demostrar-nos que som capaços de participar cívicament en un procés democràtic propi perquè és el nostre i és el que ens importa més. D’emprar festivament i cívica l’eina que ens aferma com a persones: la paraula, i l’instrument que ens permet ser com a poble: la democràcia.

La Consulta sobre la independència es fonamenta en l’autoorganització de la societat civil i en l’autoreconeixement del poble català com a nació i com a subjecte polític. D’aquí doncs que sorgeixi de la societat civil: plural, diversa i transversal i en ella cerqui complicitats i corresponsabilitats. D’aquí doncs que us adrecem aquestes paraules.

La Consulta sobre la independència permet votar lliurement: “Sí’, ‘No’ o ‘En blanc’ i dóna la possibilitat de conèixer l’opinió real de la ciutadania sobre aquesta qüestió tan rellevant per al nostre país. Malgrat que el seu resultat no sigui vinculant, és una consulta legal que surt de la iniciativa popular i que compleix amb un protocol que assegura la fiabilitat i la seguretat que necessita qualsevol procés democràtic, alhora que pot ser avaluat i homologat per observadors internacionals.

Per tal de continuar amb l’esperit unitari d’Arenys de Munt i dels 167 municipis que ja han organitzat les consultes i, alhora, recollir els anhels de la societat civil de base que és la que s’ha autoorganitzat a partir de les entitats i de les Comissions Ciutadanes organitzadores de la consulta als diferents municipis del país, ciutadans i entitats de l’Aleixar hem decidit donar el nostre suport i/o participar en l’organització de la Consulta sobre la Independència a la Vila i per això us adrecem aquesta crida per tal que l’Aleixar, el nostre poble, participi de ple en una acció d’afirmació cívica, democràtica i nacional del poble català.

També ens ha mogut a fer-vos aquesta proposta, el convenciment que l’Aleixar és un poble que, de sempre, ha tingut l’estima i la defensa de la identitat catalana en un dels llocs més elevats de la seva escala de valors. Tots sabem que sempre que en democràcia els aleixarencs hem estat cridats a les urnes, l’òpció majoritària ha estat la nacionalista sigui del signe que sigui. I tots també sabem que la defensa de Catalunya, a l’Aleixar sempre s’ha fet sense estridències, ni exageracions, ni protagonismes i de la manera més natural del món que en definitiva és la que atorga coherència i normalitat a les relacions entre les persones i els pobles

Per aquest motiu, ens hem constituït en Comissió ciutadana promotora de la consulta amb el nom de “L’Aleixar, decideix”. I per aquest motiu us proposem de formar-ne part sigui com a integrants directes sigui com a col·laboradors.

Esperem la vostra resposta que podeu fer efectiva retornant emplenada la part inferior d’aquest escrit a la persona que us el va lliurar.

Moltes gràcies per llegir-nos i no cal dir que estem a la vostra disposició.

L’Aleixar, 9 de gener de 2010

“L’Aleixar, decideix”

Retalleu per aquí
-------------------------------------------------------------------------------
L’entitat: ...............................................................................

comunica a la comisisó ciutadana “L’Aleixar, decideix” que organitza a l’Aleixar
la Consulta sobre la independència que ha acordat


......... donar-hi suport com a integrant directa i col·laboradora

......... donar-hi suport com a col·laboradora

......... no donar-hi suport

......... altres a especificar:

....................................................................

L’Aleixar, ...... de .......................... de 2010.

(signatura i segell)

PASSOS A SEGUIR

Un cop constituïda la plataforma ciutadana “L’Aleixar, decideix”, en què hi ha les entitats i les persones físiques que s’hi adhereixen voluntàriament, es seguirà el procés i els passos que van fer constar en el reglament i el protocol elaborat per la Coordinadora Nacional. En aquest sentit, els passos a seguir són els següents:

1.Fixar la data de celebració de la consulta a l’Aleixar (el 28 de febrer o el 25 d’abril) que coincidirà amb d’altres pobles o ciutats de Catalunya.

2.Presentar una moció per instar l’Ajuntament de l’Aleixar a donar-hi suport. No cal dir que com més nombrosos i diversos siguin els integrants de “L’Aleixar, decideix’, millor.

3.Propiciar actes i fórmules de difusió de la celebració de la consulta: blogs, conferències, tríptics, actes festius, etc.

4.Preparar la infraestructura informàtica que permet fer, com a altres indrets de Catalunya, la consulta amb garanties.

5.Constituir una Junta Electoral Local. La seva actuació serà independent de la Comissió Ciutadana Organitzadora, per tal de garantir la transparència del procés electoral. A més a més, hi ha la possibilitat d’establir un procediment de vot anticipat i una oficina per exercir-lo.

6.Preparar les paperetes que, com arreu, portaran escrita la pregunta següent:

‘ESTÀ D’ACORD QUE LA NACIÓ CATALANA ESDEVINGUI UN ESTAT DE DRET, INDEPENDENT, DEMOCRÀTIC I SOCIAL, INTEGRAT EN LA UNIÓ EUROPEA?’ Les possibles respostes seran “Sí”, “No” o en blanc.

7.Informar els aleixarencs que té dret a vot tota persona major de 16 anys que estigui empadronada a l’Aleixar, sempre que així consti en el seu DNI, carnet de conduir, passaport o targeta de residència. Altrament, necessitarà un Certificat d’Empadronament que haurà de sol·licitar prèviament a la Casa de la Vila. Per exercir el dret de vot, caldrà portar, com a mínim, un dels documents esmentats on hi consti la seva residència. Si no s’hi especifica que viu a l’Aleixar, caldrà que ho acrediti portant també el certificat d’empadronament esmentat.

8.Organitzar activitats festives i lúdiques per al dia de la consulta i fer que sigui a l’Aleixar una festa de la democràcia i de la catalanitat.

9.Celebrar la consulta, la qual tindrà les mateixes garanties que les altres eleccions. L’única diferència és que l’organització anirà a càrrec de gent del poble que ens agrupem sota el nom “L’Aleixar, decideix”, i que treballem conjuntament amb la resta de municipis que organitzaran consultes. Els resultats seran agregats a nivell de tota Catalunya, de tal forma que es pugui conèixer quin futur volem els catalans i catalanes per al nostre país.

10.L’èxit de la consulta rau, sobretot, en un alt percentatge de participació més que en el nombre de vots afirmatius, que també. Es tracta de demostrar la importància que Catalunya té per als aleixarencs. La repercussió tan nacional com internacional d’aquest procés fa que sigui de vital importància la màxima participació ciutadana.